حزب سنتر در میان درخواست‌های دو جناح سیاسی، حزب محیط زیست خواهان قرارداد جدید و توصیه اداره صحت عامه برای واکسین ۱۶ ساله‌ها

2:52 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن